+995 595 30 30 59

კათედრები

საგნობრივი კათედრის მუშაობის პრინციპები

სკოლაში არის 3 საგნობრივი კათედრა:     

ეს კათედრები აერთიანებს საგნობრივ ჯგუფებში ყველა მასწავლებელს.

კათედრების ფუნქციებია:

კათედრის თავმჯდომარის ფუნქციებია:

 

 

ჩვენი პარტნიორები